Afspraken BO MIRT 2018

Van modaliteit naar mobiliteit
In het regeerakkoord is aangekondigd dat het Infrastructuurfonds wordt omgevormd tot een Mobiliteitsfonds. Kern is dat niet langer de modaliteit, maar de mobiliteit centraal staat. Er wordt samen gewekt met verschillende partijen de contouren verder uit. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
- We stellen het mobiliteitssysteem, de gebruiker hiervan en de deur-tot-deur reis centraal.
- We werken vanuit opgaven.
- We gaan van aanbod- naar vraaggestuurd.
- We treffen balans tussen stabiliteit en flexibiliteit.

Zoals hierboven reeds benoemd, vraagt werken in het licht van het Mobiliteitsfonds om een ander gesprek: vanuit de integrale opgave. Tijdens het Bestuurlijk Overleg van 21 & 22 november zijn afspraken gemaakt door Rijk en regio om te investeren in betere bereikbaarheid van Nederland. De Tweede kamer is door de minister en staatssecretaris geïnformeerd per brief over deze besluiten.

Het gaat goed met de economie. We merken allemaal dat het daardoor steeds drukker wordt op de weg. Ik ben blij dat ik met de regio’s afspraken heb kunnen maken voor wegprojecten waarmee we de grootste knelpunten van Nederland kunnen aanpakken. Ook trekken we geld uit voor maatregelen die we op korte termijn al kunnen inzetten zodat de mensen veilig en zo vlot mogelijk op de plek van bestemming kunnen komen.”  Minister Van Nieuwenhuizen


Afspraken voor Programma Goederenvervoer
Ook het Programma Goederenvervoer stond op de agenda. Vanuit de integrale aanpak en om het vervoer van goederen per weg en spoor een extra impuls te geven, zijn er door de minister en staatssecretaris de volgende afspraken gemaakt met de sector en regio’s:  

Sturing bovengemiddelde knooppunten
In het bestuurlijk overleg Goederenvervoercorridors is een gezamenlijke, integrale, multimodale, regio-overstijgende en internationale aanpak en samenwerking benadrukt om te komen tot versterking en verduurzaming van de goederencorridors ten behoeve voor de economische vitaliteit van deze gebieden. Sturingsafspraken zijn gemaakt om bovengemiddelde knooppunten als belangrijke draaischijven in de corridors in samenhang te ontwikkelen met ambities rondom modal shift en duurzaamheid.

Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer
Vanuit de bovengemiddelde knooppuntontwikkeling is met de provincie Gelderland afgesproken om ieder 50 procent te betalen van de totale investeringskosten van €24 miljoen voor de spooraansluiting van de toekomstige Railterminal Gelderland aan de Betuweroute, voor hun rekening te nemen.
Voor het bovengemiddelde knooppunt Moerdijk zijn afspraken gemaakt om €7 miljoen te investeren om de overbelasting van het spoor op te heffen. De sector heeft aangegeven voortvarend aan de slag te gaan met delen van het pakket waarvoor zij aan de lat staan. Dit past ook in de opgave uit het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer om de groei van de multimodale goederenstromen en 740 meter lange treinen te faciliteren.

Beide afspraken geven invulling aan een onderdeel uit het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer.

Doorstroming A15
Voor de doorstroming zijn voor de A15 korte termijn maatregelen vastgesteld om de komende vier jaar urgente knelpunten aan te pakken. Ook zal worden bekeken hoe het vaarwegnetwerk robuuster gemaakt kan worden om regelmatig terugkerende kleine calamiteiten als gevolg van onder andere klimaatveranderingen beter op te kunnen vangen.

Truckparkings & Clean Energy Hubs
In de goederencorridors is gezamenlijk overeengekomen een samenhangend netwerk van truckparkeerplaatsen te realiseren, inclusief een aantal korte termijn stappen. Afgelopen jaar is een versnelling aangebracht door een gecoördineerde aanvraag in te dienen voor een Europese CEF-subsidie voor het realiseren van ongeveer 800 plekken bij vier verschillende locaties in de corridors. Daarnaast is afgesproken een afgestemd netwerk te realiseren van vulpunten voor duurzame brandstoffen en andere energiedragers voor het wegtransport en binnenvaart richting de toekomst. De modaliteit buisleidingen komt steeds vaker in beeld als een alternatief voor transport van gassen, vloeistoffen of industriële restproducten.

Samen met betrokken corridorpartijen worden deze twee initiatieven verder uitgewerkt.
Meer informatie over het MIRT overzicht 2018.

Cookie-instellingen