Innovatie

Digitalisering (verslimmen), innovatie en duurzaamheid zijn van groot belang voor de toekomstvastheid van de Topcorridors. Binnen het thema Innovatie ligt het accent op het ontwikkelen en (via een Innovatie Partnerschap) uitvoeren van een Innovatieagenda voor de twee corridors met een de nadruk op duurzaamheid en CO2-reductie (verminderen wegkilometers trucktransport, vergroten beladingsgraad, verbeteren betrouwbaarheid en verduurzaming goederenvervoer enz.).

In deze eerste fase (2018-2020) wordt er gestart met het analyseren van enerzijds de uitdaging en anderzijds wat uit lopende innovatieprojecten (o.a. Topsector Logistiek) toe te passen is. Expliciete acties op het gebied van digitalisering zijn:

  • De ‘corridor-cloud’, waarbij mede gebaseerd op innovaties die de Topsector Logistiek ontwikkelt de operationele toegankelijkheid wordt verhoogd van digitale transportdata uit vele bronnen tegelijk.
  • De Control Tower voor transport, waarbij uit vele databronnen sturingsinformatie verkregen wordt.

Potentie buisleidingen
De ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat verkennen de mogelijkheid voor het opzetten van een Interdepartementaal Loket Buisleidingen met als doel één aanspreekpunt voor marktpartijen en -initiatieven.

De casus Chemelot zal door het ministerie van IenW samen met de marktpartijen en overige relevante partijen (Duitse en Vlaamse overheid) verder uitgewerkt worden met het oog op de modal shift van het vervoer van gevaarlijke stoffen (externe veiligheid) naar buisleidingen en binnenvaart. De inzichten uit deze casus worden ook gebruikt als input voor verdere onderzoek naar de meest geschikte vorm van marktordening voor verschillende typen buisleidingen, die rekening houdt met de verschillende typen van marktfalen.

Deze casus zal worden geplaatst in de context van de energiehoofdinfrastructuur.
 

Cookie-instellingen