MIRT onderzoek 2017

Hoe kunnen we de logistieke corridors Oost en Zuidoost optimaliseren en daarbij economische meekoppelkansen verzilveren? Deze vraag heeft centraal gestaan in het gezamenlijke Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek van het Rijk, Havenbedrijf Rotterdam, de Topsector logistiek en de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. In dat onderzoek is in 2017 voor de Goederenvervoercorridors het volgende geconstateerd:

 • De focus van het beleid moet liggen bij het beter benutten, het verduurzamen en optimaliseren van alle modaliteiten door het wegnemen van resterende infrastructurele bottlenecks op de corridor, verbetering van multimodale aansluitingen in knooppunten, digitalisering en datamanagement en het toepassen van innovatieve maatregelen.
 • De recent uitgekomen NMCA 2017 laat inmiddels zien dat de capaciteit op de weg (m.n. A15) dusdanige knelpunten genereert dat er naar (multimodale)oplossingen dient te worden gekeken om de congestie in de toekomst aan te pakken. De capaciteit van spoor (de Betuweroute en in zeer beperkte mate de Brabantroute) en met name de binnenvaart biedt volgens de NMCA ook voor de toekomst voldoende ruimte om deze congestie op de weg te verlichten en bij te dragen aan de landzijdige bereikbaarheid van de zeehavens.

De wereld is sterk aan het veranderen. Economische centra verschuiven, nieuwe havens en regio’s zijn sterk in opmars (Gdansk, Middellandse Zee), geopolitieke ontwikkelingen en nieuwe transportroutes (One Belt - One Road) hebben invloed op de transportstromen. Ook milieu- en klimaatvoorwaarden hebben grote impact. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de positie van de havens in Noordwest Europa verandert en in toenemende mate onder druk komt te staan. Dat geldt ook voor onze Mainport Rotterdam. Een goede bereikbaarheid van de belangrijkste economische regio’s is van groot belang om te kunnen blijven profiteren van de groei van de wereldhandel. Goede infrastructuur vormt de basis. Daarnaast is het belangrijk om de groei van het goederenvervoer op een slimme en duurzame manier op te vangen en onze logistieke toppositie in de wereld te behouden en te verstevigen. De rol van de digitale infrastructuur wordt daarmee steeds belangrijker. Bekijk hier de film 'Goederenvervoercorridors'

Bedrijfsleven en overheid hebben hier te maken met gezamenlijke opgaven en uitdagingen:

 • Terugdringen van de congestie op met name de snelwegen
 • Verhogen van de betrouwbaarheid, capaciteit en robuustheid van het multimodale netwerk
 • Verbetering van de visibility en voorspelbaarheid van reistijden
 • Beperken van de schade aan de omgeving (milieu en veiligheid)
 • Verbeteren van de voorzieningen voor de gebruikers
 • Stimuleren van de innovatiedynamiek
 • Competitiever maken van de logistieke en industriële sector
 • Versterken bovengemiddelde knooppunten
 • Verantwoord ruimtegebruik

Dit is in het programma Goederenvervoercorridors vertaald naar 5 hoofdthema's . Meer

     Download samenvatting

 

Meer over MIRT-onderzoek 

Meer deelrapporten MIRT-onderzoek

Bekijk hier de film Goederenvervoercorridors

Foto's presentatie rapport Goederenvervoercorridors-2017

 

Cookie-instellingen