ontwikkelingen binnen het programma - Maart 2022

15-03-2022

Dit is de eerste nieuwsbrief van Topcorridors in 2022 om u op de hoogte te houden van de huidige ontwikkelingen binnen het programma. Wij hebben een paar leuke nieuwsberichten deze maand. Wees vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar collega's die (nog) niet zijn aangemeld.

   Maart 2022
Nieuwsbrief Topcorridors
Nummer 1 / maart 2022
Dit is de eerste nieuwsbrief van Topcorridors in 2022 om u op de hoogte te houden van de huidige ontwikkelingen binnen het programma. Wij hebben een paar nieuwe berichten deze maand. Wees vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar collega's die (nog) niet zijn aangemeld.
 
SPUK: De nieuwe Specifieke Uitkering voor versterkinghavenvoorzieningen  
 
Er is voldoende marktvraag van bedrijven om uit duurzaamheids- (reductie CO2 en NOx) en bereikbaar­heids­overwegingen meer vervoer over water te laten plaatsvinden, ook wel modal shift genoemd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil dat ondersteunen en bevorderen. Hiervoor moeten nieuwe openbare havenvoorzieningen worden aangelegd of bestaande openbare haven­voorzieningen worden verbeterd. Versterking van de havenvoorzieningen zal zonder actieve ondersteuning vanuit de overheid naar verwachting niet voldoende tot stand komen. Financiële bekostiging vanuit gemeente, provincie en Rijksoverheid is daarvoor noodzakelijk. Daarom heeft het ministerie de Specifieke Uitkering (SPUK) versterking havenvoorzieningen goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost 2022-2026 opgesteld. 
 

Nieuwe gezichten programmateam. Maak kennis met... 

                          
   Bert Kingma                           Marcus Hukema                  Sacha Verhulst

Bert Kingma: Per 1 februari heeft programmamanager Luc de Vries het stokje overgedragen aan Bert Kingma. Bert is vanuit de projectenpool van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) al jaren werkzaam als projectmanager voor grote infrastructurele projecten in opdracht van Rijk en regionale partijen. Bert: “Ik hoop samen met de vele actieve betrokkenen het programma verder uit te dragen en uit te bouwen.”

Marcus Hukema: Afgestudeerd in Europees kader politiek-bestuurlijk en business met buitenlandervaring in België, Italië en Portugal. Marcus woont in Zwijndrecht, de thuishaven van de binnenvaart en met twee wegcorridors om de hoek (A15 en A16). Sinds 2012 is hij betrokken bij de provinciale beleidsontwikkeling ten aanzien van Trans-Europees Netwerk voor Transport (TEN-T). Sinds dit jaar coördineert hij de provinciale inzet in de samenwerking van de nationale Topcorridors namens Zuid-Holland. Marcus: “Ik zie veel ontwikkelpotentieel waar ik met blij gemoed mijn bijdrage aan wens te leveren.”

Sacha Verhulst: Sacha draait sinds februari 2022 mee in het programmateam Topcorridors als afstudeerstagiaire. Vanuit haar masteropleiding Environmental and Infrastructure Planning (Rijksuniversiteit Groningen) doet zij onderzoek naar de verduurzaming van goederenvervoercorridors en de knooppunten. “Ik kijk erg uit naar mijn resterende maanden binnen het programmateam en hoop dat de uitkomsten van mijn onderzoek nog van pas zullen komen.”

Anneke Henselmans en Luc de Vries hebben per 1 februari 2022 afscheid genomen van hun bestaande rol in Topcorridors. Anneke maakt geen onderdeel meer uit van programmateam en blijft via kernteam als vertegenwoordiger van Gelderland betrokken.
Luc blijft beschikbaar voor advies en als sparringpartner in strategische en integrale vraagstukken rondom corridorsturing. Ervaring en inzichten verdwijnen daarmee niet. Luc: “Ik vind het moeilijk om het programma na 5 jaar los te laten. Met ziel en zaligheid is de basis voor corridorsturing gebouwd met een breed divers netwerk van enthousiaste mensen die met passie en energie aan de opgaven rondom goederenvervoer werken. Daardoor is er een beweging ontstaan om de ontwikkeling van goederenvervoer met concrete projecten te realiseren. Ik heb er vertrouwen in dat het netwerk een uitstekende basis vormt op weg naar internationale Topcorridors."
 


Nieuwe gezichten onder gedeputeerden

Suzanne Otters-Bruijnen is de nieuwe gedeputeerde van provincie Noord-Brabant. Zij is de opvolger van Christophe van der Maat, die in januari staatssecretaris van Defensie is geworden.
Datzelfde geldt voor Helga Witjes, de nieuwe gedeputeerde van provincie Gelderland. Zij heeft het overgenomen van Christianne van der Wal-Zeggelink, de huidige minister voor Natuur & Stikstof.

Maarten van Gaans, gedeputeerde van de provincie Limburg, heeft in zijn portefeuille Energie, Mobiliteit en Europa. Het vervoer over water valt onder zijn verantwoording.
Met het vervoer van bieten over water worden minimaal 8000 vrachtwagenritten per jaar uitgespaard. Zo draagt de nieuwe manier van transport niet alleen bij aan een forse CO2-reductie, maar ook aan het verminderen van de filedruk op de snelwegen. L’Ortye Transport verlaadt tijdens de komende bietencampagne alle suikerbieten uit Zuid-Limburg in schepen die vervolgens naar de suikerfabriek van Cosun Beet Company (CBC) in het West-Brabantse Dinteloord worden gevaren, zie foto.
Maarten: “Vervoer over water is een duurzaam alternatief voor de auto. Het sluit aan bij ons streven om de CO2-uitstoot in Limburg terug te dringen en de luchtkwaliteit in steden te verbeteren. Die omslag kunnen we alleen bereiken als het bedrijfsleven en overheden samenwerken. Daar is dit initiatief een prima voorbeeld voor."

Image 1
 
Connecting Europe Facility (CEF) voor een verbeterd transportnetwerk binnen Europa
 
Een van de pijlers binnen subsidieregelingen ‘funding voor projecten’ wordt gevormd door Connecting Europe Facilty (CEF). Deze is opgezet door de Europese Commissie (EC) ter bevordering van de Europese integratie door middel van investeringen ter verbetering van het Trans-Europees Netwerk voor Transport (TEN-T-netwerk). Topcorridors inventariseert de acties onder leiding van Havenbedrijf Rotterdam. Welke projecten kunnen ingebracht worden in CEF. In de afgelopen jaren zijn er 4 aanvragen gedaan die allen gehonoreerd zijn met een bijdrage van de EC van ongeveer 20 miljoen euro. Afgelopen januari is een 5e voorstel ingediend met een bijdrage van 8 miljoen. De uitslag wordt in mei verwacht. Met het 5e voorstel komt de totale projectwaarde op 118 miljoen euro. De projectgroep is momenteel bezig met de volgende indieningsperiode en inventariseert projecten die in januari 2023 ingediend kunnen worden.
 

Terugblik digitaal congres 'Samenwerken aan Topcorridors' 02 december 2021
 
Op 02 december 2021 vond het congres ‘Samenwerken aan Topcorridors’ plaats. Dit was erg succesvol en werd met een livestream uitgezonden vanuit de LocHal in Tilburg. U kunt alle sessies terugkijken op onze website.

Uit de evaluatie van de digitale sessies is naar voren gekomen dat er behoefte is om bedrijven meer te betrekken bij het programma. Bij de uitvoering van de vele (deel)projecten is er al veel contact met het bedrijfsleven. Op programmaniveau werken we nu aan structureel contact met koepelorganisaties van (logistieke) bedrijven.

 

Duurzaam distributielandschap
In het deelproject 'duurzaam distributielandschap' is er een ontwerpend onderzoek gestart voor de knooppunten Venlo, Tilburg en Nijmegen. Logistiek staat in de belangstelling door de snelgroeiende e-commerce en daarmee de ‘verdozing’ van het landschap. Op dit moment wordt het distributielandschap nog nauwelijks integraal benaderd, waardoor meekoppelkansen voor onder andere ruimtelijke kwaliteit, circulariteit of voor samenhang op corridorniveau vaak onbenut blijven. Door de ruimtelijke dilemma’s worden er kansen en oplossingsrichtingen verkend in deze drie knooppunten. Dat draagt bij aan de inzichten en bouwstenen voor een duurzaam distributielandschap die breder kan worden toegepast.
 
 

 

Volg ons op social media:

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan hier af.
 

 
 
     

 

Cookie-instellingen