Truckparkings: nut en noodzaak komen samen

29-04-2019
2346 keer bekeken 0 reacties

De afgelopen jaren zijn langs de Nederlandse topcorridors meerdere private, beveiligde truckparkings gerealiseerd. Deze beveiligde, private truckparkings zijn vooral bedoeld voor langparkeren en ter voorkoming van ladingdiefstallen. De truckparkings moeten de overvolle verzorgingsplaatsen ontlasten.

Ondanks de vooruitgang die is geboekt resteert nog een capaciteitstekort van ruim 2000 parkeerplekken voor vrachtwagens langs de twee belangrijkste transportcorridors. In het BO MIRT van 2018 is het plan van aanpak Truckparkings vastgesteld en legt tevens een stevige basis voor het uitvoeringsplan. In juni zal het visiedocument, dat als oplegger van het uitvoeringsplan truckparkings dient, aan de Programmaraad worden voorgelegd.

Speerpunten voor 2019

Op de vraag wat de belangrijkste zaken zijn de komende periode waar Maarten van der Meide en het projectteam in 2019 antwoorden en/of oplossingen op moet vinden, antwoordt van der Meide: ‘We hebben drie speerpunten waar we de komende tijd met het projectteam aan werken. Dat zijn:  

  • Prioritaire locaties zoeken voor truckparkings die versneld kunnen worden aangelegd;
  • In aanvulling op beschikbare CEF-middelen wordt onderzocht of een ondersteunend financieringsarrangement voor (delen van) de corridor hierbij kan helpen;
  • Duidelijk maken wat nodig is om het gebruik van bewaakte parkeerplaatsen op basis van regelgeving, handhaving en communicatie te stimuleren.

In het uitvoeringsplan worden acties benoemd, die nodig zijn ter bevordering van de haalbaarheid en versnelling. Studio Bereikbaar (vervoersbewegingen) heeft uitgezocht waar bestaande & kansrijke locaties liggen. Truckparkings vervullen hun functie op plaatsen waar chauffeurs hun stops maken, dus in de nabijheid van knooppunten is van groot belang.’

‘We willen als projectgroep inzicht krijgen in de bottlenecks die ervaren worden bij het versneld willen realiseren van de prioritaire locaties adresseren. Hoe kunnen we met die bottlenecks ‘slimmer’ omgaan? Hoe kunnen we sneller handelen als de vraagt verder stijgt? Deze knelpuntenanalyse willen we dit jaar verder uitwerken en oplossingen aandragen die in BO MIRT in het najaar kunnen worden vastgesteld.

Een ander speerpunt is het gebruik van de Truckparkings te stimuleren en overlast te voorkomen. ‘We bepalen of beheren zelf niet de truckparkings, dit is een verantwoording van de gemeentes en private partij zelf, maar wij hebben er belang bij dat ze komen. Zo kunnen we de regio of gemeentes ondersteunen bij het wijzigen van bijvoorbeeld bestemmingsplannen of bij de juridische procedures.’  ‘Een mooi voorbeeld is de problematiek van de Brexit, haalt de projectleider aan. ‘Bij Hoek van Holland zal de nood hoog zijn voor een goede Truckparking. De locatie is eigenlijk niet geschikt voor vrachtwagenparkeren, daarom helpen wij om via kruimelregelgeving (noodprocedure) de bestemming aan te passen voor een goede voorziening.’  Het team is met meer gemeentes in gesprek om vanuit de regio te stimuleren, zo wordt er onder andere gekeken naar ‘parkeerduurbeperking’ (na 6 uur moet je weg zijn), zodat de kortparkeerplaatsen, de zogenaamde verzorgingsplaatsen langs de snelwegen ontlast worden.

Moeite is beloond
Nederland heeft met succes een Europese aanvraag binnen het Programma CEF TEN-T voor medefinanciering (20%) voor de aanleg en uitbreiding van vier beveiligde, private truckparkings in de wacht gesleept. Dit is een belangrijke stap geweest voor het realiseren voor het realiseren van totaal 800 truckparkings. Om de witte vlekken in het totale netwerk van parkeerplaatsen voor trucks /vrachtwagens verder in te vullen is extra capaciteit op private, beveiligde truckparkings nodig. Er is onder leiding van de provincie Zuid-Holland samen met de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met succes ruim 3,9 miljoen euro Europese subsidie in de wacht gesleept voor de realisatie daarvan. De overheden gaan met het geld onder meer een nieuwe truckparking aanleggen op de Dordtse Kil bij Dordrecht. Daarnaast worden drie bestaande locaties uitgebreid. Het gaat om de Maasvlakte Plaza bij Rotterdam, Nobis Asten in Brabant en Truckstop Venlo. Na toekenning dienen deze locaties z.s.m. aangelegd respectievelijk uitgebreid te worden. De vervolgstap voor deze subsidie die we uit Brussel krijgen is om het fonds een voorstel te doen over de planning. Zo heeft Brussel een harde eis gesteld, dat het een landelijk overzicht komt waar de beschikbare plekken zijn. Overigens is dat ook de wens vanuit van het NDW: een app voor bezettingsgraad, niet alleen lokaal, maar over het hele netwerk van Truckparkings, zodat de chauffeur kan zien waar hij elders terecht kan. Hiervoor moeten we de marktpartijen samenwerken hoe de digitale en dynamische informatie over de aanwezigheid en bezetting van truckparkeerplaatsen beschikbaar gesteld kan worden. 

Er zijn natuurlijk altijd plussen en minnen, gaat van der Meide verder. “Dit jaar moeten we een visie stuk opleveren waar duidelijk is aangegeven wat er nodig is om het gebruik van bewaakte parkeerplaatsen op basis van regelgeving en handhaving en communicatie te stimuleren. Theorie en praktijk zijn nog twee verschillenden werelden, meent van der Meide, maar we moeten tot elkaar komen. Hierbij moeten we rekening houden met de wensen van de gebruikers. Soms willen chauffeurs alleen gebruiken maken van een Truckparking als de werkgever betaald, daar ligt dan de uitdaging. Ook zijn we bezig om de misverstanden die leven bij mogelijke exploitanten, zoveel mogelijk weg te nemen. Een belangrijke tool hierbij is de studie Europees certificering, voorziening en security. Zo werken we hard aan de vertaalslag van de resultaten van dit rapport “Study on Safe and Secure Parking Places for Trucks” voor de gewenste minimum veiligheids- en serviceniveau van de truckparkeerplaatsen. Gaan we meteen harde eisen stellen? Hierover denken we nog na in een expertwerkgroep en wellicht komt er een overgangsperiode.‘

Op de vraag Hoe duurzaam moeten de Truckparkings zijn, antwoordt de projectleider: ‘Vanzelfsprekend. Binnen het projectteam onderzoeken we waar er synergie is, bijvoorbeeld met de Clean Ennery Hubs. Theo Heinink, Provincie Gelderland is aangehaakt.'

Ook kijken we al naar de nieuwe CEF-call in 2020, die vooral betrekking heeft op duurzaamheid en of deze subsidieaanvraag een goede aanvulling kan zijn om het netwerk van truckparkings uit te breiden. Want dat is uiteindelijk het doel.’

Wie is Maarten van der Meide? Maarten werkt bij de Provincie Zuid-Holland als beleidsmedewerker Mobiliteit en is voor Truckparkings actietrekker. Binnen het programma Goederenvervoerscorridors werken de corridorpartijen nauw samen onder voorzitterschap van de Provincie Zuid-Holland om de capaciteit verder uit te breiden en een pakket ketenmaatregelen op te stellen om in de toekomst het correcte gebruik van de truckvoorzieningen te stimuleren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen