Investeren in binnenvaart is goed voor de regio

24-03-2020
1355 keer bekeken 0 reacties

Door te investeren in verbeteringen van de havenfaciliteiten wil Cuijk de haven beter op de kaart zetten en toekomstbestendig maken. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld met de nodige duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van circulariteit. Aanleiding voor een bezoek van het programmateam.

In Maart 2020 is het programmateam Topcorridors op bezoek geweest bij de haven van Cuijk. We werden hartelijk ontvangen door Michel Dijk (director Logistics van Van Berkel Shipping -  Inland Terminal Cuijk en Veghel) en Sjef Swinkels, algemeen Directeur van de LEGRO Group. We kregen van Michiel Dijk buiten aan de kade een toelichting op wat Van Berkel Shipping allemaal doet op de belangrijke rol die de haven van Cuijk speelt voor de groei van de goederenstromen en dus ook voor de hele regio. Later gaf de director Logistics een toelichting aan de hand van een presentatie en hij nam alvast een voorproefje van de toekomstvisie Van “zand -en grindhaven” naar knooppunt regionale economie?

Door te investeren in verbeteringen van de havenfaciliteiten van Cuijk wil men de haven beter op de kaart zetten en toekomst bestendig maken. Ook zitten in het plan van aanpak de nodige duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van circulariteit (en CEH) en innovaties zoals digitalisering. Sjef Swinkels, mede gastheer en directeur van één van de gevestigde bedrijven in de haven van Cuijk, onderschrijft deze visie helemaal: “het plan hebben we samen opgepakt en we kunnen er allemaal van profiteren.”

Met zijn bedrijvigheid in de agrifood creëert de uitbreiding van de containerterminal en de realisatie van een bulkterminal kansen door optimalisering van de toelevering vanuit regio (Land van Cuijk/NOB).

Waarom Cuijk?
Cuijk is een van de vier initiatieven, die aantoonbaar impact hebben en dus relevant zijn voor het halen van de doelstellingen van de Topcorridors (modal shift). In 2019 is er afgesproken dat:

  • De corridorpartijen samen de mogelijkheden gaan onderzoeken om in 2020 budget vrij te maken om initiatieven te ondersteunen;
  • Dit budget kan dan over een periode van vijf jaar adaptief worden ingezet voor de kansrijke kade-initiatieven.

Daarbij is de verwachting uitgesproken dat dit commitment vanuit de corridorpartijen de stimulans biedt voor de initiatiefnemers om initiatieven de komende periode in samenspraak met de corridorpartijen verder uit te werken. Dit alles om de kans op een succesvolle effectuering van de opgave van meer vervoer over water en de kans op een financiële bijdrage vanuit de publieke corridorpartijen te vergroten. Verder is besproken dat de corridorpartijen op hun beurt werken aan de “finetuning” van de voorwaarden inclusief de mate van cofinanciering waaronder publieke financiële middelen kunnen worden uitgekeerd zodat na een budgetbeslissing direct kan worden doorgepakt. Vóór medio 2020 worden derhalve de volgende vervolgstappen gezet:

  • Initiatieven verder uitwerken en beoordelen;
  • Financieringsvoorwaarden uitwerken en vaststellen;
  • Budget vrijmaken

Van longlist naar kansrijke shortlist (proces)
De eerste stap was het opstellen van een plan van aanpak en beoordelingskader. Het plan van aanpak vormt de leidraad voor het proces, op basis van het beoordelingskader zijn de initiatieven inhoudelijk beoordeeld. In de projectgroep zijn de verschillende kademuurinitiatieven opnieuw in kaart gebracht. Deze initiatieven zijn vastgelegd op een longlist. De provincies hebben op basis van de longlijst een aantal initiatieven aangewezen die volwassen genoeg waren en die op relatief korte termijn gerealiseerd kunnen worden (shortlist). Deze initiatieven zijn in de periode tot en met oktober 2019 door de provincies met hulp van de betrokken gemeenten en/of private initiatiefnemers naar een hoger ‘niveau’ van uitwerking gebracht. Op basis van deze beoordeling zijn uiteindelijk vier initiatieven definitief ingediend.

Behalve Cuijk zijn er ook de volgende vier initiatieven:

  • Gelderland: Zutphen
  • Limburg: Roermond
  • Noord-Brabant: Waalwijk/Waspik

Verdere uitwerking van de initiatieven zin pas zinvol en opportuun zodra er meer zicht is op de bekostiging en financiering.

In december 2016 roept de kamer de regering op te inventariseren waar kansen liggen om door de aanleg van kademuren vervoer van goederen van weg naar binnenvaart te verschuiven, modal shift. In de Topcorridors is daar als prioritaire actie benoemd: actie Stimulering binnenvaart middels kademuren opgepakt door de corridorpartijen (kort: actie Kademuren). Op basis van de door de projectgroep Kadermuren uitgevoerde analyses hebben het ministerie en de betrokken provincies (corridorpartijen) in 2019 geconstateerd dat er diverse initiatieven zijn waarbij bedrijven voornemens zijn om uit duurzaamheids- en bereikbaarheidsoverwegingen meer vervoer over water (modal shift) te laten plaatsvinden. Hiervoor moeten bestaande havenvoorzieningen worden uitgebreid, verbeterd of opnieuw worden aangelegd. De initiatiefnemers hebben aangegeven dat de aanleg nieuwe c.q de verbetering van bestaande kademuren zonder actieve ondersteuning vanuit de overheid naar verwachting niet tot stand zullen komen en dat een gedeeltelijke financiële bekostiging vanuit gemeente, provincie en/of rijksoverheid noodzakelijk is.

 

   

Meer weten? Neem contact op Jan-Karel Konings (Provincie Limburg)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen