BO Leefomgeving: nu investeren voor netwerk van de toekomst

29-06-2020
440 keer bekeken 0 reacties

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven informeren de Tweede Kamer over de voortgang in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Zij bespraken daarbij onder meer de rol van het coronavirus (COVID-19). Ook was er voor de Topcorridors aandacht.

In de landsdelige BOL’s is kort stil gestaan bij de actualiteiten en is gesproken over de Omgevingsagenda’s en Verstedelijkingsstrategieën.

De COVID-19-pandemie waarmee we op dit moment te maken hebben, heeft ook invloed op de mobiliteit van personen en goederen. De effecten van deze crisis op het spoor, openbaar vervoer, weg- en waterverkeer staan nog niet vast. De verwachtingen daarover lopen sterk uiteen. De structurele effecten van de coronacrisis variëren per scenario, en nemen toe naarmate de crisis langer aan blijft houden. De verwachting is dat de mobiliteitsgroei op de lange termijn weer zal aantrekken. De demografische groei, huishoudensgroei en bijbehorende woningbouwopgave zijn immers groot. De Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) laat op de lange termijn ook bij lagere economische groei, toename van de mobiliteit en substantiële bereikbaarheidsopgaven zien. Investeringen blijven noodzakelijk om de netwerken in de toekomst op orde te houden.

Het uitgangspunt is om alle projecten, toezeggingen en overleggen te continueren. De Tweede Kamer wordt  in de voortgangsbrief geinformeerd over de investeringsagenda en de mogelijkheid projecten te versnellen.

In deze brief kwam ook aan bod wat er besproken is voor de Topcorridors (goederenvervoercorridors).  Er is afgesproken om samen actiever te gaan sturen op clustering van (grootschalige) logistieke bedrijvigheid, inclusief uitwerking van de instrumenten hiervoor. Deze corridoraanpak vormt daarbij input voor nationale afspraken. In de recente NOVI-brief heeft het kabinet een landelijke strategie aangekondigd om logistieke functies te concentreren op bestaande terreinen en langs (inter-)nationale corridors.

Er wordt binnenkort een haalbaarheidsonderzoek gestart naar alternatieven voor vervoer van enkele gevaarlijke stoffen via een buisleidingentraject tussen de haven van Rotterdam en het chemische Cluster Chemelot. Het haalbaarheidsonderzoek dient, als basis voor de investeringsbereidheid van stakeholders, ook in te gaan op de meerwaarde van een buisleidingtraject in de zin van de maatschappelijke kosten en baten, omgevingseffecten en de eventuele meekoppelkansen voor het transport van duurzame energie in verband met de benodigde verduurzaming van het chemische cluster Chemelot.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen