Talkings 'Goederenvervoercorridors van waarde’

22-07-2020
1079 keer bekeken 0 reacties

Het jaarlijkse congres van de Topcorridors is door COVID-19 verschoven naar december 2020. Ter voorbereiding op dit congres worden drie expertsessies, zogenaamde Talkings, georganiseerd over de volgende thema’s: Financiën, Innovatie en digitalisering en Transitie.

Financiële meerwaarde
De eerste Talking met het thema ‘Financiële meerwaarde’ vond plaats op 4 juni 2020. In een informele setting wordt met vier deskundigen gesproken over dit thema. De hoofdvraag was: “Hoe en onder welke condities kan er privaat geld (eigen en vreemd vermogen) aangetrokken worden voor investeringen in de Goederenvervoercorridors?”

Er werd afgetrapt met de volgende stelling: “Alleen bij een concrete business case willen private investeerders instappen”. De deskundigen delen de mening dat bij iedere casus de inkomstenstroom duidelijk moet zijn met voldoende zekerheden; daar baseer je je investering op voor gezond rendement. Betrokkenheid op programmaniveau in een vroeg stadium of het hebben van een andere (support)rol zonder dat daar financieel commitment aan vastzit, heeft als voordeel dat je mogelijke financiers gelijk kunt meenemen voor het creëren van de juiste structuur, inschatten van risico’s en het verhogen van draagvlak onder investeerders. (Co)financiering en bekostiging vanuit de overheid kan hier dan op aansluiten; er kan meer samen gebouwd worden aan businesscases en voor projecten die nauw vertakt zijn met de markt.

Aanvullende leningen en subsidies vanuit Europa
Hoe zit het met de aanvullende leningen, investeringen en subsidies vanuit Europa? Denk aan de Green Deal en de Europese subsidie zoals CEF (‘Connecting Europe Facility’: een financieringsinstrument van de Europese Unie). Eigen toegevoegde waarde leveren en bijdragen aan de businesscase zijn hierbij van belang. Het startkapitaal dat beschikking wordt gesteld door de Europese Investeringsbank (EIB) wordt gebruikt om op gang te komen. Daarnaast zijn subsidies ook een welkom onderdeel omdat hiermee zekerheid en commitment versterkt worden.

Businesscases en bundeling
Een programma kan ook door bundeling van meerdere kleinere initiatieven (zoals de clean energy hubs) tot een serieuze case van voldoende omvang uitgroeien. Dat is een belangrijke functie van een programma voor (private) investeerders. Ook kan een programma veel projecten genereren en kan het vertrouwen tussen deelnemers groeien omdat ze vaak en lang samenwerken. Vanuit de werkgroep Financiering Goederenvervoercorridors is er een lijst met businesscases opgesteld die financierbaar zijn. Hierbij wordt gestreefd naar gelijkwaardige cofinanciering (schaalbaar) door de betrokken provincies.

Deskundigen
De aanwezige deskundigen met kennis van financieel-economische zaken:
Machiel Bode van de ING heeft samen met Panteia een sectorrapport gepubliceerd over logistiek (‘
Nederland van gateway naar logistieke hub’); hij stelt dat het belang van de Topcorridors groeit en ziet een kentering in belang logistieke naam en faam van NL.
Wim Blaasse (DIF) houdt zich bezig met investering in mobiliteit/brede infrastructuur in de rol van aandeelhouder. Geïnteresseerd in goede businesscases, DIF haalt geld op bij institutionele fondsen (zoals pensioenfondsen enz.) en belegt dit voor deze investeerders.
Bert Ravelli van de provincie Gelderland ontwikkelt voor Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) een lange termijn, integrale investeringsaanpak (LTI) (dus over meerdere bestuurstermijnen heen en in samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en kapitaalmarkt). Hierover vindt nog in 2020 besluitvorming in Gelderland plaats, waarbij concreet middelen voor cofinanciering beschikbaar komen. De werkgroep Financiering waarin hij zitting heeft, is binnen de Topcorridors gestart met opzetten van cases. In juni 2019 is er een bijeenkomst geweest tussen de Provincie en de kapitaalmarkten met als thema ‘Hoe kunnen we (privaat en publiek) samenwerken op de corridors zodat de topcorridors concurrerend blijven (en schoner (green deal!).’ Juli 2020 heeft een bestuurlijk vervolgoverleg plaatsgevonden waaruit brede steun vanuit de kapitaalmarkt bleek voor deze LTI-aanpak, óók indien deze investeringsaanpak start tijdens de economische crisis.
Arnaud Burgess werkt bij bureau Panteia en is adviseur voor het Programma Goederenvervoercorridors. Hij regelde al vele Europese (CEF) subsidies voor de projecten in het programma. Hij heeft jarenlange ervaring in de goederenvervoersector.
Frits Verhees (gespreksleider; programmateam Topcorridors, bureau AT Osborne) is trekker van de actie sturing op bovengemiddelde Knooppunten in het programma en heeft ervaring met het opzetten en uitvoeren van Projectfinanciering door private partijen.

 

Meer informatie
De uitkomsten van de Talkings zijn input voor het Topcorridorscongres. Zodra de datum van het congres bekend is worden nauw betrokken partijen uitgenodigd.

Meer weten over de Talking Financiën? Neem contact op met Frits Verhees

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen