Samen investeren in duurzaam verdienvermogen

10-11-2020
238 keer bekeken 0 reacties

De Werkgroep Financiering betrekt het bedrijfsleven en de kapitaalmarkt intensiever en 9 oktober jl vond een bijeenkomst plaats. Bedrijven doen daarbij concrete voorstellen voor grote private investeringen, gericht op versterking van de concurrentiekracht in context van verduurzaming goederenvervoer

Versnelling van transities 
In MIRT-programma’s zijn vooral de overheden met elkaar bezig om de investeringen in de infrastructuur met elkaar vast te leggen en te verdelen. Dat is van essentieel belang, maar alleen investeringen in infra leiden niet tot transities, dat gebeurt vooral als bedrijven met die infrastructuur duurzaam aan de slag gaan en daar ook ondernemende risico’s in nemen.

De bijeenkomst die de werkgroep Financiering heeft georganiseerd op 9 oktober jl. heeft geleerd dat het noodzakelijk is dat er met ondernemers, overheden en de kapitaalmarkt samen wordt gewerkt aan versnelling van transities op de corridors. De ondernemers willen hun nek uitsteken en toekomstgericht denken over duurzaam verdienvermogen van hun bedrijven. Er is ook een belangrijke taak voor overheden, omdat er in veel gevallen sprake is van onzekerheden oftewel van markt-falen. 

Er wordt niet één corridorfonds ingericht door de overheden, maar provincies en Rijk gaan de voorwaarden waaronder zij gaan investeren in projecten onderling afstemmen, zodat de kapitaalmarkt weet wat er van de zijde van de overheden verwacht mag worden. Daarbij zullen overheden subsidies inzetten, maar waar nodig ook revolverende middelen. Vergeet daarbij ook niet dat er in de komende jaren extra middelen vanuit de EU beschikbaar komen, zowel subsidies als leningen, waarbij verduurzaming in het kader van de Green Deal en digitalisering centrale thema’s zijn.

Samenwerking
De belangrijke eerste stap is gezet richting een langjarige samenwerking tussen overheden (Rijk en provincies), ondernemers en de kapitaalmarkt. Tijdens de bijeenkomst zijn vijf cases aan bod gekomen, die alle vijf verdienen het om verder opgevolgd te worden en opgenomen dien te worden in de Toekomstagenda Corridorontwikkeling. Belangrijk voor de aanwezige bestuurders is dat alle partijen frequent bij elkaar samen komen om de cases te bespreken:

  • Twee keer per jaar worden investeringscases gepresenteerd aan een Investeringspanel waarin de kapitaalmarkt en de overheden (op directieniveau) vertegenwoordigd zijn. Daar wordt van gedachten gewisseld over de slagingskans van voorstellen.
  • Haalbare en interessante voorstellen (die transities versnellen) zullen in kleine consortia van initiatiefnemers, betrokken overheden en geïnteresseerde partijen uit de Kapitaal- markt in vertrouwelijkheid en diepgaand worden besproken en verder uitgewerkt zodat naar een investeringsbeslissing toegewerkt wordt.

Investeringspanel
De Werkgroep Financiering neemt in de komende maanden met de vertegenwoordigers van de Kapitaalmarkt contact op over de invulling en opzet van het Investeringspanel. In de tussentijd bepalen de overheden hun gezamenlijk optrekken in het panel.
Door met ondernemers en de Kapitaalmarkt samen te gaan werken aan een duurzaam verdienvermogen in de Topcorridors, zullen het Rijk en de Provincies door slimmer te investeren beter uit de crisis te komen.

Toekomstagenda
De Toekomstagenda Corridorontwikkeling kijkt vooral naar een middel- en lange termijn aanpak van de Topcorridors. In deze agenda zal door de partijen een gezamenlijke pad moeten worden neergelegd en van daaruit samen grotere investeringsprojecten definiëren met zowel verdienvermogen in de toekomst als een grote bijdrage aan de maatschappelijke opgaven. 

Vervolg tijdens ons jaarlijks (digitaal) congres Corridor van waarde
Op 1 december a.s. zal een van de deelsessie het vervolg van de bijeenkomst van afgelopen oktober. Hierbij komen dan de volgende vragen aan de orde: 

  • Lesson learned, wat kunnen we uit het verleden leren?
  • Aan welke criteria moet het voldoen? Kan aansluiting worden gezocht bij Europese financieringsinitiatieven zoals CEF, als het aan CEF voldoet is dat ook goed voor de kapitaalmarkt
  • Welke concrete voorwaarden stellen private partijen aan een investeringspanel
  • Welke governance/beheersmaatregelen moeten worden opgesteld?
  • Last but not least: een oproep voor nieuwe financierings ideeën? 

DEEL-SESSIE A  

Financiële waarden met actietrekker Gerard Wesselink (Provincie Zuid-Holland) en Bert Ravelli (Provincie Gelderland)

Machiel Bode (ING)
Prof. Lori Tavasszy

Meld je hier aan voor het congres van 1 december 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen