Inpassingsplan Railterminal Gelderland (RTG) ruimtelijk inpasbaar

20-05-2021
315 keer bekeken 0 reacties

Het inpassingsplan RTG wordt aan de Provinciale Staten voorgelegd voor vaststelling. Hiermee is een belangrijke stap gezet met het verduurzamen van het knooppunt Nijmegen. Ook moet het RTG zorgen voor een betere aansluiting met de Betuweroute om zo goederen van de weg naar het spoor te shiften.

De Railterminal Gelderland (RTG) is ruimtelijk inpasbaar. Dat blijkt uit het Inpassingsplan en de Milieu Effect Rapportage, die Gedeputeerde Staten ter besluitvorming voorleggen aan Provinciale Staten (PS). Als PS het inpassingsplan vaststellen, zetten zij een belangrijke volgende stap richting realisatie van de RTG. Naar verwachting nemen PS op 7 juli een besluit.

“Met dit inpassingsplan zetten we een belangrijke stap, want het laat zien dat de Railterminal Gelderland ruimtelijk inpasbaar is. Met deze RTG gaan goederen van de weg via de Betuweroute verder,  met als gevolg minder CO-2-uitstoot en minder files. Het is nu aan de Staten om over deze ruimtelijke bestemming te besluiten. Vervolgens starten de voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure voor een exploitant van de RTG en realisatie. Zodra die is geselecteerd, gaat de schop de grond in”, aldus gedeputeerde Christianne van der Wal.

Inpassingsplan

Het Inpassingsplan gaat over de aanleg van de Railterminal bij Valburg, de aanleg van de ontsluitingsweg, het aanpassen van de kruising Rijksweg Zuid- Reethsestraat en de landschappelijke inpassing. Op het ontwerp-Inpassingsplan en de ontwerpbesluiten voor de Wet Natuurbescherming, Waterwet en Besluit Hogere Waarden zijn 54 zienswijzen ingediend. Deze stukken hebben in het najaar van 2020 ter inzage gelegen. De zienswijzen en reacties zijn opgenomen in de Reactienota.

Volwaardig

De Cie m.e.r. is van mening dat het MilieuEffectRapport inclusief aanvulling essentiële informatie bevat over de RTG waarin het milieubelang volwaardig is meegewogen.

Ook heeft GS een nieuwe passende beoordeling voor het berekenen van de stikstofuitstoot opgesteld. Aanleiding is een nieuw Aerius-model. Hieruit blijkt dat er geen significante negatieve effecten zijn op N2000-gebieden als gevolg van de geringe stikstofuitstoot van de RGT. Daarmee is een nieuwe ontwerp-Wnb-vergunning aangevraagd, die ter inzage heeft gelegen. GS nemen hierover een apart besluit.

Aanvullende investeringen

GS hebben al eerder afgesproken dat de gemeente Overbetuwe 4,5 miljoen ontvangt voor gebiedsmaatregelen, zodra het inpassingsplan onherroepelijk is. Die gebiedsmaatregelen verbeteren de landschappelijke kwaliteit. Al eerder hebben PS ingestemd met aanvullende financiering. Ook hebben PS ingestemd met aanvullende middelen, waarmee de gemeenten Overbetuwe en Nijmegen de infrastructuur rondom afslag 38 met de A15 aan kunnen passen.  

Lees meer op de website van Railterminal Gelderland

luchtfoto knooppunt Nijmegen - railterminal Gelderland
Bekijk de video met Christianne van der Wal

 

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen