Limburg gaat circulair ...

20-05-2021
202 keer bekeken 0 reacties

Chemelot Circular Hub (CCH) Zuid-Limburg is een brede alliantie van partijen met als doel om samen op zoek te gaan naar een duurzame en circulaire manier van leven. Deze publieke en private partners hebben hun Circulaire Economie Actie Plan (CEAP) gepresenteerd.

Alle corridorpartijen kijken vol vertrouwen uit naar de volgende fase in van de transitie naar een circulaire economie.

Limburgs Energie Akkoord (LEA)
De Chemelotsite heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Het belangrijkste wat daarvoor moet gebeuren, is het verduurzamen van zowel de grondstoffen als de gebruikte energiebronnen. In 2019 zijn in het Klimaatakkoord de Nederlandse klimaatplannen vastgelegd. Onderdeel van dit Klimaatakkoord is een gerichte en samenhangende ‘koplopersaanpak’ via de zes Nederlandse industrieclusters. Het cluster Chemelot is een van die clusters. Het Chemelot-cluster is zich bewust van de noodzaak tot CO2-reductie. Niet alleen om de opwarming van de aarde tegen te gaan maar ook vanuit de overtuiging dat deze transitie economische kansen biedt. Meer over verduurzaming industrie

 

BUISLEIDINGENTRACEE - Verduurzaming en energietransitie
Infrastructuur is een cruciaal onderdeel in de verduurzaming van de industrie. Bij verduurzaming en (energie-)infrastructuur ligt de focus op elektriciteit, waterstof, methaan/biogas, restwarmte en het transport van CO2. Door de gekozen focus op deze onderdelen is er minder aandacht voor de (private, niet reguleerde) productleidingen. Ook deze zijn echter voor een gezonde toekomst van de industrie van groot belang. Inmiddels is er in 2020 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Water, het Havenbedrijf Rotterdam en Chemelot een Haalbaarheidsstudie Buisleidingen Port of Rotterdam – Chemelot – NoordrijnWestfalen uitgevoerd. Dit onderzoek is geïnitieerd ter vergroting van de veiligheid op het spoor en ter bevordering van een modal shift van vervoer van producten per spoor naar ondergrondse buisleidingen. Door hiervoor nieuwe productleidingen aan te leggen kan de aan- en afvoer van (grond-)stoffen worden gegarandeerd en de veiligheid worden vergroot. Deze stoffen, met name LPG en propeen, vormen de economische basis van de nieuwe buisleidingencorridor.
Door mee te liften op de kansen die deze nieuwe corridor biedt kan een infrastructuur voor CO2 en waterstof worden gerealiseerd. De buisleidingcorridor moet tenslotte nadrukkelijk in internationaal verband worden bezien met een versterking van de positie van de Rotterdamse haven en de functie van Chemelot als circulaire hub.
Gezien de ligging van het cluster Chemelot zijn de internationale aspecten bij alle onderdelen van groot belang. Er moet nog van alles geregeld worden op het gebied van afstemming, internationale regelgeving en bijvoorbeeld Europese financiering. De aanleg van deze buisleidingen – specifiek voor het onderdeel LPG en propeen – is inmiddels geselecteerd voor de eerste ronde van investeringsvoorstellen voor het Groeifonds2. Van belang is dat de CO2- en waterstofleidingen daarbij integraal worden meegenomen. De komende tijd wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het project. Een goede afstemming tussen de verschillende rijksprogramma’s en een integrale benadering op het gebied van ruimte, klimaat- en energiebeleid en financiën is cruciaal voor de tijdige aanleg van de benodigde infrastructuur.

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen