Impuls buisleidingentracé haven Rotterdam - Chemelot - NRW

21-05-2021
452 keer bekeken 0 reacties

Infrastructuur is een cruciaal onderdeel in de verduurzaming van de industrie. Bij verduurzaming en (energie-)infrastructuur ligt de focus op elektriciteit, waterstof, methaan/biogas, restwarmte en CO2. Hierdoor zal de goederenstroom van gevaarlijke stoffen de komende jaren alleen maar toenemen.

Buisleidingen kunnen een veilig, duurzaam en klimaatrobuust alternatief bieden voor dit toenemende vervoer van gevaarlijke stoffen. Er is in 2020 een haalbaarheidsstudie  Buisleiding(en) Port of Rotterdam – Chemelot – Noordrijn Westfalen gestart en inmiddels afgerond. Het eindrapport van deze haalbaarheidsstudie is aan de Tweede Kamer aangeboden.

Door de duurzaamheidsambitie zal de goederenstroom van gevaarlijke stoffen de komende jaren toenemen, terwijl het transport van LPG op de Brabantroute al tegen de risicoplafonds van de veiligheidscontouren aanloopt. Dit onderzoek is geïnitieerd ter vergroting van de veiligheid op het spoor en ter bevordering van een modal shift van vervoer van producten per spoor naar ondergrondse buisleidingen. Door hiervoor nieuwe productleidingen aan te leggen kan de aan- en afvoer van (grond-)stoffen worden gegarandeerd en de veiligheid worden vergroot. Deze stoffen, met name LPG en propeen, vormen de economische basis van de nieuwe buisleidingencorridor.

De aanleg van buisleidingen biedt verschillende maatschappelijke kansen:

  • De aansluiting op waterstof- en CO2-leidingen versterkt de strategische positie van de Rotterdamse haven;
  • Verduurzamingskansen voor de industrie in het cluster Chemelot;
  • Meekoppelkansen voor de industrie rond deze leidingen en waterstoftankstations voor vrachtauto’s en scheepvaart;
  • De buisleidingen voor Propaan en LPG dragen bij aan het reduceren van het transport van gevaarlijke stoffen via de Brabantroute;
  • Eventueel de mogelijkheid voor het gelijktijdig aanleggen van een gelijkstroomkabel op het traject van de buisleidingen;
  • Gelijktijdige aanleg van deze infra biedt kosten- en procedurevoordelen en geeft minder hinder.

Aangezien de integrale aanleg van meerdere buizen duidelijke efficiency voordelen biedt, is de haalbaarheid van vier leidingen onderzocht: LPG, Propeen, Waterstof en CO2. De realisatie van de buisleidingen is primair een private aangelegenheid. Publieke cofinanciering vanuit het Mobiliteitsfonds is echter mogelijk, indien het project een substantiële bijdrage levert aan het doelmatiger gebruik van het mobiliteitssysteem en een maatschappelijk rendabeler alternatief biedt voor andere mobiliteitsinfrastructuur. Onderliggende studie is een eerste verkenning naar de haalbaarheid van de aanleg van vier buisleidingen. De buisleidingcorridor moet tenslotte nadrukkelijk in internationaal verband worden bezien met een versterking van de positie van de Rotterdamse haven en de functie van Chemelot als circulaire hub.

De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd door Buck Consultants International in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, Chemelot en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg waren ook nauw bij de studie betrokken.

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen