Voortgang BO Leefomgeving (NOVI) en MIRT

18-06-2021
531 keer bekeken 0 reacties

Minister Ollongren heeft naar aanleiding van het bestuurlijk Overleg Leefomgeving van mei 2020 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin informeert ze de Tweede Kamer over de voortgang, die is geboekt in het leefomgevingsbeleid sinds de publicatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Ook vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een voortgangsbrief gestuurd. Belangrijke vermelding hierin voor de Topcorridors is het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving Goederenvervoer van 19 mei jl. Hiermee is het goederenvervoer op de corridors integraal gekoppeld aan andere grote maatschappelijke opgaven. De verwachte groei van het goederenvervoer, de woningbouwopgaven en het faciliteren van economische groei geeft spanning op de beschikbare ruimte en de leefbaarheid. Hierbij de belangrijkste uitkomsten uit dit overleg:

  • Goederenvervoer en woningbouw. Op basis van de geprognotiseerde verdere groei van het goederenvervoer worden nieuwe bereikbaarheidsknelpunten verwacht; deze vallen deels samen met de plekken waar ook extra woningbouw gepland staat. De ruimtelijke verwevenheid en de noodzaak van een geïntegreerde aanpak hiervan wordt door Rijk, provincies en andere corridorpartners onderkend. Er is afgesproken te bekijken hoe de dossiers woningbouw en goederenvervoer in de toekomst beter op elkaar afgestemd kunnen worden, ook tussen betrokken ministeries.
     
  • Logistiek vastgoed en ruimte. De vraag naar logistiek vastgoed is groter dan het beschikbare aanbod van bedrijvenlocaties. De marktvraag doet zich ook voor op plekken waar het maatschappelijk minder gewenst is. Het gaat er om locatiekeuzes voor bedrijvigheid in samenhang met andere ruimtelijke aspecten te bezien (wonen, duurzame energie, veiligheid, kwaliteit leefomgeving). De urgentie voor een duidelijkere, gecoördineerde aanpak van bedrijventerreinen zal in de toekomst toenemen vanwege aanhoudende groei van de economie en de noodzaak tot klimaatadaptatie. Ruimtelijke concentratie en aandacht voor watergebonden bedrijvigheid zijn belangrijke aandachtspunten op de goederenvervoercorridors. Vanuit meerdere betrokken provincies wordt gevraagd de markt (o.a. innovaties in bouwproces) bij de oplossing van het probleem te betrekken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft toegezegd de beleidslijn die in de NOVI is opgenomen verder uit te werken en te agenderen voor het Bestuurlijk Overleg MIRT Goederenvervoer in het najaar 2021 en de Landsdelige Bestuurlijke Overleggen MIRT in het najaar. Belangrijke aspecten van die beleidslijn zijn regionaal ruimtelijke concentratie van (logistieke) bedrijvigheid en selectiviteit van het lokaliseren van grote logistieke bedrijven op de goederenvervoercorridors.
     
  • Buisleidingentraject Rotterdam – Chemelot. Met betrokken provincies is in het haalbaarheidsonderzoek buisleidingentracé Rotterdam – Chemelot geïnventariseerd welke (provinciale) fysieke kansen er bestaan om op dit tracé aan te sluiten. Alle partijen ondersteunen de wens voor snelheid. De oproep is om de kansen gezamenlijk te wegen en deze binnen een eenduidige regie te verkennen en uit te werken. Daarbij zijn transport van waterstof naar de energiecentrales en het afvangen van CO2 genoemd. Besloten is om de samenhang te onderzoeken met lopende infrastructuurprojecten, zoals de aanpak van de A2 in Limburg. Het haalbaarheidsonderzoek geeft aan dat een tracé Rotterdam – Chemelot haalbaar is, mits voldoende volume wordt aangeboden en het tracé fysiek wordt doorgetrokken naar Duitsland. Partijen onderstrepen het belang en de meerwaarde van buisleidingentransport en zien kansen voor vervoer van gevaarlijke stoffen en de energietransitie. De rol die buisleidingen kan spelen in samenhang met andere grote maatschappelijke opgaven zoals bouwen langs spoor, leefbaarheid, bereikbaarheid en energietransitie/duurzaamheid wordt door corridorpartijen breed gedragen. Samen met de betrokken provincies, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal een governancestructuur worden ingericht voor een vervolg op het buisleidingentraject Rotterdam - Chemelot en zal de haalbaarheid van fysieke aantakkingen vanuit de provincies op het traject met urgentie worden onderzocht.

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen