Investeringspanel: concrete stappen naar co-fianciering ...

25-06-2021
599 keer bekeken 0 reacties

Binnen de Topcorridors wordt gewerkt aan een multi-governance aanpak voor (langjarige) investeringen en deze ook te toetsen met de kapitaalmarkt. Daarvoor is het nodig om in gesprek te gaan met zowel gezamenlijke overheden, als initiatiefnemers en vertegenwoordigers van de kapitaalmarkt.

Elke geïnvesteerde euro door de overheden moet minimaal het dubbele genereren aan investeringen uit het bedrijfsleven en de kapitaalmarkt.

Zijn er wel projecten van voldoende omvang op corridorniveau die in de periode van herstel van economie zorgen voor een versnelling van duurzaam verdienvermogen? Zitten daar toekomstig renderende businesscases onder en kunnen de middelen van overheden “staatsteun proof’’ worden ingezet? Zijn de projecten voldoende interessant (omvang en samenstelling financiering) voor de kapitaalmarkt?

In oktober 2020 heeft het eerste Investeringspanel plaatsgevonden met alle partners om te bepalen of de ingezette weg en werkwijze interessant is voor alle partijen en hoe deze samenwerking verder kan worden ingevuld. Lees hier het verslag van deze sessie - met onder andere alle gepitchte casussen.

Concrete stappen zetten …

Op 30 april 2021 is een tweede digitale bijeenkomst van het Investeringspanel geweest. Daarbij zijn zeven concrete initiatieven vanuit de corridoraanpak nogmaals gepresenteerd. De gepresenteerde cases zijn een stap verder uitgewerkt. Echter, de conclusie was dat ze nu nog niet voldoende concreet waren, ze missen  nog focus en zijn onvoldoende eenduidigheid in de scherpe vraag die gesteld wordt. Er wordt een oproep aan de overheden gedaan om vanuit een gezamenlijk lange termijnperspectief met ondernemingen, investeerders en overheden kansrijke initiatieven op te schalen.  Werk aan de winkel dus …

De komende periode wordt gewerkt aan een kanteling naar het concretiseren van casussen en uitwerken van voorstellen vanuit investeerders naar een gezamenlijke aanpak op corridorniveau.

Thema's

Momenteel staan zes casussen op de shortlist om uit te werken. De casussen worden opgepakt vanuit heldere stappen: een trekker per casus, die verantwoordelijk is om samen met het team de casus uit te werken op corridorniveau en te benoemen wat nodig is voor opschaling en uitwerking. Naast de huidige leden van het team financiering zullen periodiek financiële experts aanschuiven voor de voorstellen op corridorniveau die het mandaat van afzonderlijk corridorpartijen overstijgt.

Vanuit het team Investeringen zijn de casussen langs drie thema’s gegroepeerd:

  • Verduurzaming corridors -> ZES, E-Pusher
  • Knooppuntontwikkeling   -> Bedrijventerreinen, binnenhavens
  • Marktontwikkeling -> CEH, truckparkings

Binnen ieder thema kunnen vraagstukken naar boven komen als gezamenlijk grondbeleid, wet- en regelgeving, onrendabele tops of overbruggen aanloopkosten.

Meer

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen