Integraal Mobiliteitsanalyse (IMA) aan Tweede Kamer aangeboden

30-06-2021
412 keer bekeken 0 reacties

Om een beeld te krijgen van de mobiliteitsontwikkeling en -opgaven op de lange termijn, voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eens in de vier jaar een analyse uit met de actuele uitgangspunten en verkeers- en vervoermodellen: de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021) .

Door deze analyse beschikt het nieuwe kabinet over de meest recente langetermijnprognoses voor het personen- en goederenvervoer. De minister heeft 29 juni 2021 deze Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Van NMCA-2017 naar IMA-2021

De NMCA-2017 bracht potentiële capaciteits- en robuustheidsknelpunten in kaart voor het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdspoorwegennet. Daarnaast werd aangegeven in welke steden potentiële capaciteitsknelpunten met betrekking tot de bus, tram en metro op kunnen treden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tracht de doelmatigheid en doeltreffendheid van het mobiliteitsbeleid te vergroten door bereikbaarheidsopgaven en mobiliteitsoplossingen meer integraal te bezien met gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s waarin Rijk en regio samenwerken aan de oplossing van bereikbaarheidsopgaven.

Met deze IMA-2021 komt een aantal ontwikkelingen en potentiële opgaven in samenhang in beeld. De gestage groei van de welvaart, de toename van het aantal inwoners en huishoudens, verandering van de bevolkingssamenstelling, de planning van woon- en werklocaties en huidige maatregelen in het kader van bijvoorbeeld de verduurzaming van mobiliteit hebben allemaal invloed op de ontwikkeling van de mobiliteitsvraag, de verkeersveiligheid en de leefomgevingseffecten van mobiliteit in de toekomst. Dit alles vergt een samenhangende aanpak, zowel op generiek niveau (bijvoorbeeld het functioneren van mobiliteitsnetwerken op nationaal niveau), als op gebiedsniveau (bijvoorbeeld de samenhang van de woningbouwopgave, leefbaarheid en bereikbaarheid) om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden. De IMA-2021 is daarbij een startpunt voor het vaststellen van de opgaven en het gesprek over de mogelijke oplossingsrichtingen.

Lees hier de hele brief en bijlagen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen