Nieuwe Specifieke Uitkering (SPUK) om de havenvoorzieningen te versterken

08-03-2022
1857 keer bekeken 0 reacties

De nieuwe SPUK is gericht om de havenvoorzieningen te verbeteren. Het Ministerie Infrastructuur van en Waterstaat (IenW) stelt hiervoor een totaalbedrag van 10 miljoen beschikbaar voor de periode 2022 tot 2026.

Per projectaanvraag kan er vanuit het Rijk maximaal 1 miljoen ter beschikking worden gesteld om de openbare infrastructuur te verbeteren. De decentrale overheden dienen het beschikbare bedrag middels een cofinanciering met minimaal eenzelfde bedrag te verdubbelen. De private initiatiefnemers investeren eveneens minimaal 1 miljoen in het haveninitiatief en committeren zich om minimaal 100.000 ton jaarlijks van weg naar water te verschuiven. Naar verwachting gaan zo’n 15 haveninitiatieven gebruik maken van deze uitkering in de periode tot 2026. De doelstelling is om uiteindelijk met behulp van deze uitkering structureel zo’n 1 miljoen ton op jaarbasis van de weg naar de binnenvaart te verschuiven.

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) van Goederenvervoercorridors (GVC) Oost en Zuidoost proberen Rijk, Provincies en de Topsector Logistiek de bestaande infrastructuur optimaal te benutten. Er wordt door de corridorpartijen ingezet op een modal shift van weg naar water. De Nederlandse vaarwegen hebben immers nog voldoende capaciteit om meer goederenstromen over water te vervoeren, in tegenstelling tot de belangrijkste Rijkswegen langs de corridors (A15, A58 en A67). Zodoende wordt de congestie op de Rijkswegen verminderd en wordt bestaande Rijksinfrastructuur beter benut.

Daarbij komt dat vervoer over water per eenheid product goedkoper is dan vervoer over de weg waardoor de logistieke concurrentiepositie van Nederland kan worden vergroot. Verder zorgt het relatief lage brandstofverbruik van een binnenvaartschip voor een lagere uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) per tonkilometer en is het daarmee ook een duurzame keuze. Tenslotte is de binnenvaart een bijzonder veilige manier van transport, waardoor het een ideaal vervoermiddel is om grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen te vervoeren.

Met onder andere het Project Maasroute, het nieuwe Maximakanaal en de upgrading van de Zuid-Willemsvaart heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de afgelopen jaren al aanzienlijk geïnvesteerd in de belangrijkste Rijksvaarwegen op de Goederenvervoercorridors. Om de modal shift verder te versterken is het eveneens van belang dat gemeenten en private partijen het voortouw nemen om de binnenhavens (de zgn. op- en afritten) langs de Rijksvaarwegen te verbeteren om hiermee de vrij beschikbare capaciteit op de Rijksvaarwegen beter te benutten.

Eerdere subsidieregelingen om binnenhavens en containerterminals te versterken hebben het vervoer over water in vele zee- en binnenhavens laten toenemen, desalniettemin hebben corridor partijen geconstateerd dat er nog ruimte is voor nieuwe haveninitiatieven op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost. Private initiatiefnemers krijgen middels deze SPUK de gelegenheid om samen met decentrale overheden hun projectvoorstel uit te werken waarna de provincie waarin het initiatief is gelegen de aanvraag bij IenW moet indienen.


Het is de bedoeling dat deze havenvoorzieningen vanwege het ‘openbare’ karakter van de kade voornamelijk gebruikt zullen worden voor de overslag van meerdere partijen. Gedacht kan worden aan een constructie zoals bij openbare containerterminals en bulkoverslagcentrales waarbij een private exploitant vracht van nabijgelegen bedrijven bundelt voor grootschalig binnenvaartvervoer van en naar de Rotterdamse haven.   

Contact of meer informatie

Hebt u vragen of bent u benieuwd naar de plannen van Topcorridors? Mail dan naar: corridors@minienw.nl.

De volledige tekst van de wijziging kunt u lezen op: wetten.overheid.nl/BWBR0046244/2022-01-29/0.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen